הנני מאשר ומתחייב, כי עם כניסתי ו/או שימוש באתר הנני מקבל על עצמי את כלל הכללים ההוראות וההנחיות המפורטים להלן, והנני מסכים לכלל תנאי השימוש ו/או החובות החלות על המשתמשים ו/או הגולשים לאתר, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כפי שישונו במידת הצורך על ידי הנהלת האתר.

ידוע לי כי חברת המרכז הפיננסי לי מרשל בע”מ ו/או כל חברה בקשר אליה (להלן: “החברה”) הנה בעלת אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”), וכי הנה בעלת מלוא הזכויות באתר בתכניו ובעיצובו, וכי לא יהיו למשתמש כל זכויות שהן באתר או בתכניו או בעיצובו.

 1. כניסת משתמש לאתר הנה בגדר הרשאה בלבד להשתמש באתר ולפעול בהתאם לכללים ו/או הוראות ו/או הנחיות החברה בכל האמור בשימוש באתר ובתכניו
 2. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות בעיצובו בתכניו ו/או בכל מידע אחר המצוי באתר יוותרו בכל עת בבעלות החברה.
 3. זכויות היוצרים בכל המידע המצוי באתר (להלן: “המידע”), לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם ו/או להעביר בכל מידה מגנטית ו/או בכל מידה אחרת כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה או בהתאם להיתרים מפורשים אשר יויעו באתר עצמו .
 4. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.
 5. כל סימני המסחר מכל מן וסוג שהוא המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 6. המידע המופיע באתר הנו מידע פתוח וגלוי לציבור, והנם מועמדים לרשות הציבור כפי שהם, ומשכך אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי נכונות כל מידע המופיע באתר,
  לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר.
 7. האתר הנו אתר פרסומי/שיווקי המציג את החברה ועסקיה, ואין החברה אחראית בכל אופן או צורה לאמיתות הפרסומים ו/או לטיב השירותים המוצעים ו/או מוצגים, אלא בכפוף ובהתאם להסכמים אשר יחתמו בין החברה לבין לקוחותיה.
 8. החברה איננה ולא תהא אחראית לגבי כל נזק או הפסד אשר נגרם או עלול להיגרם בשל השימוש במידע ו/או תכנים ו/או פרסומים אשר מפורסמים באתר; החברה אינה מחוייבת לנתונים ו/או מידע עסקי המוצגים ו/או מפורסמים באתר אלא בכפוף ובהתאם להסכמים אשר יחתמו בין החברה לבין לקוחותיה.
 9. מידע ו/או ייעוץ ו/או אינפורמציה מכל מן וסוג שהוא אשר תוצג באתר הנה בגדר ייעוץ כללי, אשר מטרתו מסירת אינפורמציה כללית בלבד; מטבע הדברים מידע זה, הניתן ללא תמורה, אינו מהווה תחליף לבדיקה בירור ועיון מעמיקים.
 10. כל הסתמכות של משתמש  על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, וכן על אינפורמציה ו/או ייעוץ אחר המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 11. החברה איננה ולא תהא אחראית לגבי כל נזק לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר ו/או לזמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו
 12. החברה איננה ולא תהא אחראית לגבי כל נזק ו/או הפסד בגין המלצות ו/או הבעת דיעה לגבי כל נושא שהוא, לרבות לא לעניין טיב השירותים המוצעים, איכותם, טיבם ו/או כל נושא אחר.
 13. החברה איננה אחראית למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בכללי השימוש בו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
 15. האתר יכול להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם. אין החברה אחראית לכל קישור כאמור, לטיבו או אפשרויות השימוש בו, וקישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.
 16. החברה מצידה באתר נתונים בקשר לעסקיה ו/או לקשרים עסקיים של החברה עם שותפים לדרך, שותפים עסקיים וכיו”ב. הנתונים המוצגים באתר הנם נתונים כלליים ובלתי מחייבים. נתוני אמת הנם אלו המפורטים בספרי החברה וברישומיה הפנימיים. מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין ספרי החברה נתוניה או מסמכיה מחייב המפורט בספרי החברה נתוניה ומסמכיה בלבד.
 17. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר החברה תפרסם ו/או בהתאם להוראות תקנון האתר כפי שיהא מעת לעת, והמשתמש מתחייב לעיין בתקנון האתר בכל כניסה לאתר; למען הסר ספק, החברה לא תדגיש את תיקוני התקנון.
 18. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או למנוע כניסת משתמש, בין על פי זיהוי IP או כל זיהוי אחר,  בכל מקרה בו החברה תהא סבורה כי המשתמש פעל ו/או פועל בדרך אשר יש בה משום הפרעה לאתר ו/או הפרה של הוראות התקנון.
 19. החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי באתר, והודעות על כל שינוי כאמור אינן חייבות בפרסום מראש.
 20. החברה מפעילה מערך ייעוץ ועזרה למשתמש; עם מסירת פרטי דואר אלקטרוני ופרטים מזהים לצורך יצירת קשר עם החברה באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת, מסכים בזאת המשמש מפורשות:
 • כי פרטיו האישיים אשר ימסרו באתר ישמרו וירשמו במאגרי המידע של החברה, וכי החברה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים אלו ולעשות בהם שימוש לצורך מסחרי, והוראות חוק הגנת הפרטיות לא יחולו.
 • כי נציג מטעם החברה ייצור קשר עם המשמש באמצעות הטלפון ו/או באמצעים מכוונים ו/או דואר אלקטרוני לצורך מתן שירותיי ייעוץ ו/או הכוונה בקשר לשירותים המפורסמים באתר, וכי העברת פרטים ו/או מסרונים ו/או פרסומת ו/או הודעות אלקטרוניות יהיו מותרות ומורשות, ואיסורי תיקון 40 לחוק התקשורת לא יחולו.

21. החברה פועלת במדינת ישראל בלבד, ובהתאם לדין הישראלי; הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.

22. הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי כניסתי לאתר משמעה הסכמתי לשימוש בו בהתאם לתנאים האמורים לעיל.