מילון מונחים בנדל”ן

א’

אדריכל

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. אחראי על תכנון המבנה כולל הגשת בקשה להיתר בניה .מלווה את הקבלן בתהליך הבניה. הכול בהתאם לתוכנית בנין ערים. האדריכל אחראי על תרגום החזון היזמי לביצוע בשטח ואישורו בועדות הרלוונטיות. כל זאת תוך כדי שימוש בשפה אדריכלית מקובלת, שמירה על חוק המקרקעין, וניצול זכויות בניה קיימות.
פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: רצוי כי האדריכל יכיר את הרשות המקומית בתחומה הוא עובד.

אדריכל נוף

מתכנן גנים, מגרשי משחקים, בריכות שחיה ותכנון מרחבים פתוחים. לעיתים נדרשים לאדירכל נוף לתכנון המרחבים הפתוחים מכח הוראות תב”ע ופעמים אדריכל הנוף נותן את שירותיו כרצון לנצל שטח פתוח קיים

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: מנצל את השטח שנותר לאחר הבניה לגינון או לתכנון שטח ציבורי בהתאם לשימוש הנדרש במבנה וניצול המשאבים הטבעיים שבו.

אופציה במקרקעין

זכות לרכישה של זכות במקרקעין למעט זכות לרכישה של זכות באיגוד, האופציה צריכה להיות בכתב.מוגדרים באופציה תנאי העסקה והיא מוענקת לתקופת זמן מוגבלת מראש. (חוק מיסוי מקרקעין , תשכ”ג-1963). מדובר על אפשרות לרכישת זכות כלשהי במקרקעין. לאפשרות זו קיים גם שווי כספי שהינו הערכה של הסכום אותו מתחייב, רוכש האופציה, לרכוש מהמוכר באם תתקיים העסקה וכיום עומד על עד 5% שיכול רוכש האופציה לשלם מתוך המחיר המלא של המקרקעין על מנת שתיחשב רק אופציה במקרקעין ולא עסקה מושלמת במקרקעין.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: קבוצות רכישה ומתווכים משתמשים באופציה משום שהם זקוקים לזמן כדי לארגן קבוצה או משקיעים לרכישה ולכן לא משלימים את הרכישה.

אחוזי בנייה

שטח הנכס המותר לבנייה הנקבע על פי אחוזים משטח המגרש עליו נבנה הנכס. אחוזי בנייה נקבעים בתוכנית בניין עיר וניתן לקבל מידע לגבי אחוזי הבנייה המותרים בשטח מסוים, מהוועדה המקומית שבשטח התכנון שלה נמצא הנכס. אחוזי בנייה הם השטח המותר לבנייה במגרש הקיים.

באיטום הוא: שיפועים נכונים, ניקוז מקסימאלי, ואטימת משטחים אשר הוחלקו כהכנה לאיטום.

אישור אכלוס

ניתן ע”י הרשות המקומית לאחר תשלום כל האגרות.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: יש לבדוק את הבניין, לקבל חתימת מהנדס וטופס 4 המאשר את סיום הבנייה.

אישור גמר בנייה

ניתן ע”י הועדה, ועדת בניין ערים עם סיום הבנייה והגשת כל הניירות שנדרשים.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: יש לקבל טופס 4 המאשר קבלת המבנה על ידי העירייה. תהליך הלוקח חודש חודשיים.

אישור הלוואה עקרוני

אישור ראשוני על בסיס נתונים כלליים של הלווה. האישור ניתן לגבי גובה ההלוואה וכשירות הלווה.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: האישור בלתי מחייב ונותן מושג על גובה ההלוואה שניתן לקבל.

ב’

בורר

תפקידו לפתור בעיות שנוצרו בין צדדים מבלי להיכנס לתביעות בבית משפט הבורר הוא מקצוע בפני עצמו, ומוגדר בחוק.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: בורר משמש אלטרנטיבה לבית המשפט ונחשב להליך מהיר יותר ופחות מסורבל.

בטוחה

נכס מקרקעין או אחר המשועבד לבנק לצורך הבטחת פירעון ההלוואה.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: שיקולי הבנק נקבעים על פי סחירות הבטוחה.

ביטוח נכס

ביטוח נכס נעשה על פי עלויות מוסכמות של נזק לצד ג.עלות פינוי פסולת למקרה של התמוטטות, עלות של בנייה מחדש, ביטוח בהקמה, ביטוח בעת שיפוץ,הרמת פיגום, או עבודה במבנה, הכוללת גם את צד ג.

ביטוח יתר

סכום הביטוח גבוה מערך הנכס במקרה כזה מגיע למבוטח החזר הפרמיה ע”פ חוק.

ביטוח מבנה דירה

ביטוח המכסה את כל הנזקים שייגרמו למבנה הבית. לקירות ולכל מה שצמוד איליהם מפני שריפה, פיצוץ צנרת מים, נזק בזדון וכו’.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: יש לשים לב האם הביטוח כולל רעידת אדמה או שיפוץ.

ביטוח מבנה הרכוש המשותף

ביטוח של החלקים המשותפים של הבניין. כגון: חדר מדרגות, צנרת וכו’

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: כדאי לבטח צד ג כנגד תביעות אורחים ובעלי מקצוע.

ביטוח נכס

נכס המשועבד לבנק עקב הלוואה מחייב בביטוח מבנה.

ביטול משכון

ההודעה של הבנק לרשם המשכונות על מחיקת משכון הזכויות של הלווה בנכס.

ג’

גומחה -נישה

חלל שקוע בקיר.

גוש

מספר זיהוי לקרקע. מדינת ישראל מחולקת לגושים, הגושים מחולקים לחלקות ותתי חלקות.

גלריה

תקרת ביניים בתוך מבנה.

גרירת משכנתא

החלפת הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה, בנכס אחר שישועבד לטובת הבנק.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: הרעיון הוא שתנאי ההלוואה לא משתנים.

גרמושקה (הרמוניקה)

נקראת גם תכנית הגשה כי היא מוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובניה עבור קבלת היתר בניה. תכנית ההגשה כוללת בתוכה מספר מפות כגון:מפה טופוגרפית, מפה מצבית, קנה מידה וכדומה. וכן כוללת טפסים נלווים כגון: פרטי הנכס גוש, חלקה וכדומה, פרטי האדריכל, תיאור הבקשה, סוג הבניה, יעוד פירוט השטחים העיקריים ושטחי שרות, וחתימות עורך הבקשה, בעלי הנכס ואדריכל.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: מופיעים פרטים הנדסיים של המבנה, חישובי חוזק, ומפרט כללי המסביר איך יראה הבניין המוגמר בכמה חזיתות ביחס למגרש. חשוב לפתוח את הגמושקה ולהשתמש במידע הטמון בה לצורך החלטות בעניין אותם מקרקעין.

ד’

דירה

יחידת דיור בבנין משותף שלה לפחות חדר אחד מטבח ושירותים.

 

דירת יחיד

הגדרה ברשות המיסים לדירה יחידה של לאדם מסוים בד”כ גם מדובר על דירה שבעליה מתגורר בה במשך 4 שנים ולא היו בבעלותו דירות נוספות.

דו”ח אפס

דו”ח הנערך על-ידי שמאי מקרקעין, בו מתואר המיזם מתחילת בנייתו ועד סיומו בפרוט סכום עלות מתוכנן ומכירה, כולל השלבים בבנייה והערכת שווי בסיום.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: מטרת הדו”ח ליצור ודאות מקסימאלית לבנק, ליזם, או למזמין.

דייר מוגן

דייר המחזיק בהסכם שכירות מוגן המקנה לו אפשרות מגורים בתשלום עד מתיי שיחפוץ והוא מוגן עפ”י חוק הגנת הדייר ודומיו.

דמי היתר  למינהל מקרקעי ישראל

הסכום שעל החוכר לשלם למינהל כתנאי למימוש זכויות בקרקע, שלא הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנוהלי המינהל.

דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל

תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס, או מימוש זכויות בנייה.

דמי חכירה ראשוניים (דח”ר)

סכום חד פעמי השווה לחלק מערך  הקרקע, ששילם החוכר למינהל(או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה.

דמי חכירה שנתיים (דח”ש)

תשלום שמשלם החוכר למינהל מדי שנה בשנה, במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

 

ה’

הודעת משכון

הודעה שבעל זכויות הנכס חותם עליה האומרת כי בעל הזכויות בנכס ממשכן את זכויותיו לתקופה המצוינת בהודעה לטובת גוף נושה שהוא בד”כ בנק. הודעה זו מועברת נחשבת בטוחה להלוואה, המאפשרת לנושה בסופו של תהליך לפעול למימוש הנכס במקרה והלווה לא עומד בהתחייבויות ההלוואה שלקח.

 

 

הון

מכלול הנכסים העומדים לרשותו של האדם (או גוף כלשהו), שיש בהם כדי לשמש אותו לצורך רכישה פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: ההון צריך לשמש ליצירת תוצר או הכנסה.

הון עצמי

מקורות הכספיים של אדם ללא הלוואות.

היוון או דמי היוון

חישוב הערך הנוכחי (בהווה) של סך התשלומים או התקבולים העתידיים על קרקע מינהל, בניכוי ריבית דריבית. מהווה בעצם סילוק דמי החכירה השנתיים ומאפשר בתשלום אחד להיפטר מדמי החכירה השנתיים ותאפשר בקלות ובמחיר זול יותר את העברת זכויות החכירה בקרקע בעתיד.

היוון דמי חכירה שנתיים

סך התשלומים העתידיים למינהל, עבור תקופת החכירה  או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש פעולה זו מיתרת את התשלום העתידי להסכמת המינהל להעברת הנכס ראה ערך דמי הסכמה.

היטל השבחה

תשלום הנגבה מבעל נכס על ידי העירייה או המועצה המקומית  בעקבות עליית ערך של הנכס, הבית או המגרש או שיפורים בעקבות הענקת זכויות בנייה או שינויי יעודי קרקע ואפילו שיפורים בתשתיות הביוב והתנועה בסביבות הנכס שלהערכת העירייה או המועצה המקומית העלו את ערכו של הנכס. ההיטל משולם בעת מימוש הזכויות או בשעה שמוכרים את הנכס אך יכול להיגבות בכל מועד אחר לאחר הפעולה או ההחלטה הגורמת להעלאת ערך הנכס לדעת אותה רשות. ההיטל יהיה לפי קביעת שמאי של העירייה או המועצה המקומית המחייבת. היטל זה לפעמים הוא שם כולל של היטלים בגין סלילת דרכים וכבישים, תיעול וביוב וכיוצ”ב.

היתר בניה

רישיון הניתן על-ידי ועדה לתכנון ובנייה (מקומית, מרחבית או מחוזית), שבלעדיו לא ניתן לבנות.

הלוואה בריבית משתנה

נושאת ריבית והצמדה למדד. הריבית נקבעה לתקופה הראשונה בלבד ולאחר מכן משתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה מראש.

הלוואה בריבית פריים

הלוואה הצמודה לריבית בנק ישראל ומושפעת מהשינויים בריבית בנק ישראל.

הלוואה בריבית קבועה צמודת מדד

הקרן והריבית צמודים למדד והריבית נקבעה במועד ביצוע ההלוואה ולא משתנה עד לסיום פירעון ההלוואה.

הלוואה מוכוונת

ניתנת על פי הסדר עם הממשלה או גוף ציבורי אחר.

הלוואה עומדת

הלווה אינו משלם את תשלומי ההלוואה כל עוד מקיים את תנאיה.

הלוואת גישור

הלוואה לתקופה קצרה יחסית (כשנתיים), המיועדת לגשר על הפער בין מועד התקבולים ממכירת דירה לבין מועד התשלומים על רכישת דירה חדשה. ומאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס אחר כנגד שיעבוד הנכס הנוכחי.

 הלוואה צמודת דולר

תשלומי קרן וריבית משתנה המשולמים בצירוף הפרשי שער הדולר לפי שער.

הלוואת בולט

הלוואה שבה הקרן + הפרשי ההצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה, כאשר  התשלום החודשי הוא של הריבית בלבד.

הלוואת בלון

ניתנת ללא תשלום קרן + ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופת ההלוואה בד”כ לתקופת הלוואה קצרה.

הלוואת גרייס

הלוואה בה הריבית מוחזרת מידי חודש, והקרן בסוף התקופה. בהלוואה כזו נדחים תשלומי הקרן לסוף תקופת ההלוואה.

הלוואת זכאות

הלוואה הניתנת מכספי תקציב המדינה למי שעומד בתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. ההלוואה ניתנת על פי תעודת זכאות שמנפיק משרד הבינוי והשיכון ובה פירוט היקף הזכאות ותנאיה לאותם אלה שעמדו בתנאים.

הלוואה עומדת

הלוואה שהלווה אינו מחויב בתשלומים בגינה לתקופה מוגדרת מראש והוא נידרש להחזיר בסוף התקופה את ההלוואה בשלמותה בתוספת הריבית.

הסבת ביטוח

שיעבוד זכויותיו של הלווה, שבוטח שלא באמצעות הבנק, לטובת הבנק.

הסכם הרשאה

הסכם המייעד קרקע לשימוש זמני ולמטרה שהמינהל אישר ושניתן לביטול לפי צרכי המינהל.

הסכם פיתוח (חוזה פיתוח)

הסכם הקובע את תנאי הכשרת הקרקע המיועדת לבנייה במטרה ובתנאים שהמינהל  אישר. בהתקיים תנאיו, זכאי היזם להתקשר עם המינהל בחוזה חכירה.

הסרת שיעבוד

מחיקת רישום שיעבוד על נכס, שהיה רשום לטובת הבנק, לאחר סילוק ההלוואה שהנכס שימש לה כבטוחה.

העברת זכות החכירה

העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או  הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

הערת אזהרה

רישום בספרי המקרקעין, של התחייבות בכתב לעשות עסקה במקרקעין או להימנע מלעשות עסקה במקרקעין. הערת אזהרה יכולה להירשם גם במקרים של חכירה, שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתא.

הפקעה

הרשות המקומית לתכנון ובנייה רשאית להפקיע עד 40% מהשטח ללא תמורה, בדרך כלל ההפקעה היא לצורכי מעברים תחבורה ושטח ציבורי.

הפשרת קרקע

שינוי יעודה המקורי של הקרקע שלא הייתה מיועדת לבניה, ומתן אפשרות לבנייה ופיתוח.

הקלה

הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה בסטייה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאין בה משום שימוש חורג .

הרמוניקה (גרמושקה)

נקראת גם תכנית הגשה כי היא מוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובניה עבור קבלת היתר בניה. תכנית ההגשה כוללת בתוכה מספר מפות כגון: מפה טופוגרפית, מפה מצבית, קנה מידה וכדומה. וכן כוללת טפסים נלווים כגון: פרטי הנכס גוש, חלקה וכדומה, פרטי האדריכל, תיאור הבקשה, סוג הבניה, יעוד פירוט השטחים העיקריים ושטחי שרות, וחתימות עורך הבקשה, בעלי הנכס ואדריכל.

 ו’

ועדה מקומית

מטרתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להבטיח את קיומו של חוק התכנון והבנייה במרחבה ובין היתר גם על הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. הוועדה המקומית פועלת תחת הוראותיה של ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה.

ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות

הוועדה הוקמה על מנת לזרז הליכי תכנון של תשתיות המוגדרות “תשתיות לאומיות”. סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה מונה את סוגי התשתיות שניתן להכריז עליהן כתשתיות לאומיות. הכרזה על תשתית כתשתית לאומית דורשת הצהרה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. לוועדה מוקנות סמכויות המועצה הארצית בענייני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות, עריכת תוכנית מתאר ארצית עם הוראות של תוכנית מפורטת ומתן היתר בניה. המשמעות היא כי לוועדה סמכות כל מוסדות התכנון על ההיררכיה שלהם.

 ז’

זיכרון דברים

קדם הסכם המסכם את עקרונות העסקה ומשמש את הצדדים בעסקת מקרקעין עד לרגע חתימה על חוזה מפורט. הסכם זה נהנה מתוקף מחייב כל עוד לא נחתם חוזה בין הצדדים.

זיקת הנאה

זיקת הנאה היא שיעבוד מקרקעין להנאה, שאין עימה זכות להחזיק בהם. זיקת הנאה יכולה להיות לטובת מקרקעין או לטובת אדם פלוני או קבוצת אנשים והיא חייבת להעשות בכתב.

זכות מעבר

סוג של זיקת הנאה, לטובת הציבור או דרך לטובת בעל מקרקעין מסוים, המוקף בחלקות קרקע של בעלים אחרים המאפשרת מעבר במקרקעין של אדם או גוף אחר ללא חזקת בעלות.

זכות קדימה

בעל מקרקעין יכול לרשום בספרי המקרקעין, זכות קדימה לטובת פלוני. בעל המקרקעין לא יוכל להעביר את הקרקע לאחר, אלא אם הציע אותה תחילה לבעל זכות הקדימה. מתן עדיפות לבעל זכות קדימה חלה על העברת בעלות במקרקעין או העברת חכירה לדורות.

 

 ח’

חוזה פאושלי

חוזה פאושלי הוא הסכם עם קבלן מבצע בו הצדדים מסכמים על מחיר כולל וסופי עבור עבודות שיבוצעו ויושלמו. החוזה לא מפרט את  מדידת הכמויות או את מחיר היחידה לכל עבודה.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: טיפ לבוני בתים פרטיים, הסכם פאושלי זול יותר בחישוב כללי מפני שאינו מאפשר תוספות עפ”י דעת הקבלן.

חכירה

חכירה היא שכירות לתקופה של למעלה מחמש שנים ועד לעשרים וחמש שנים, ניתן לרשום זכות זו בספרי המקרקעין.

חכירת קרקע מהמינהל

זכות להשתמש ולבנות על הקרקע בחכירה (מעין שכירות) בד”כ ל-49 או 99 שנה.

חכירה לדורות

השכרת נכס המנוהל על ידי המינהל לתקופה של למעלה מ-25 שנה. החוכר מקבל זכויות על הנכס אך הבעלות נשארת בידי מדינת ישראל, קק”ל או רשות הפיתוח. הסיבה לכך היא, שבחוק יסוד: מקרקעי ישראל, נקבע, שמקרקעי ישראל אינם למכירה. ניתן לרשום זכות זו בספרי המקרקעין.

חלקה

חלק מגוש גדול אשר מחולק או משותף לכמה בעלים ונמדד מתוך הגוש, בדרך כלל כמה דונמים.

 ט’

טאבו

משרד לרישום זכויות במקרקעין בישראל. בלשכות רישום המקרקעין יש אפשרות לקבל מסמך הנקרא “נסח” ובו כל המידע על הנכס. רישום בעלים מעודכן בנכס, הערות האזהרה, משכנתאות ועיקולים הם חלק מהרישומים שמבצע משרד זה.

טופס 4

טופס המאושר על ידי הרשות המקומית ומציין את סיום העבודות הבנייה בנכס ומאפשר חיבור בנין חדש לרשת החשמל המים והטלפון לאחר שנתמלאו התנאים לכך. הטופס ניתן בשלב האחרון והסופי של עבודות הבנייה, כאשר המבנה מוכן לאכלוס דייריו.

טופס מש”ח

טופס שבאמצעותו נדרשים צדדים לעסקת מקרקעין (קונה ומוכר) לדווח על העסקה לשלטונות מס שבח מקרקעין תוך פרק זמן הקבוע בחוק.

 י’

ירידת ערך

הסכמה לשלם פיצויים לבעלי נכס שהוכיחו שנכסם נפגע בערכו בעקבות אישור תכנית בניין שהוחלה עליו  או בסמיכות מיידית אליו. ניתן להגיש תביעה לירידת ערך רק בתוך  שלוש שנים מיום פרסום התכנית שגרמה לפגיעה בערך ורק לפי חוקי ותקנות התכנון והבניה.

יועץ לבניה

בעל מקצוע וותיק ומומחה בתחום לעיתים עולה בידע על המתכננים.

יזם

הוגה רעיון ומביאו ליידי מימוש בעזרת כל הגורמים הרלוונטיים לפרויקט . תפקידו בין היתר להביא את הכסף ליישום הפרויקט.

 כ’

כושר החזר

בבנק למשכנתאות בודקים את יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי של ההלוואה, לאורך זמן, כנגזרת מסך כל הכנסותיו הפנויות ואומדן הוצאותיו השוטפות שלו.

כניסה קובעת לבנין

הכניסה הראשית לגזרת הבניין שבה היא נמצאת, אשר מפלס רצפתה אינו עולה על 1.20 מטר מעל פני הקרקע והגישה אליה היא באמצעות מדרגות או גשר כניסה ישיר ממפלס הרחוב, בהתאם לתקן ישראלי ת”י 166.

 ל’

לשכת רישום מקרקעין

המקום בו מתנהל רישום על עסקאות המקרקעין, רישום וסילוק הערות אזהרה, משכנתה, ולמעשה ניתן לקבל את ה”נסח” המעודכן והתקף ביותר בו קיים כל המידע על הנכס. לשכות רישום מקרקעין קיימות במספר ערים בארץ. רישום עסקת מקרקעין בטאבו – לשכת רישום מקרקעין, מותנה באישור בדבר העדר חובות במס שבח , מס רכישה ומס רכוש של המקרקעין הנמכרים.

לוח שפיצר

לוח סילוקין בשיטת הקו הישר, המעריך את סכום ההחזר החודשי הקבוע. תחילה החזר הריבית ולאחר מכן את החזר הקרן.

 מ’

מבנה דרך

מחלף, גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה. (חוק התכנון והבניה 1965)

מבנה טרומי

אחת משיטות הבנייה המתועשת והמהירה. סוג בנייה הנבנה על-ידי אלמנטים מוכנים מראש(מבטון), המובאים לאתר הבנייה להרכבה.

מגרש

יחידת קרקע מתוך חלקה או גוש שנקבעה בתוכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או תשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם מותרת בה בניה ובין אם לאו (חוק התכנון והבניה 1965).

מדד המחירים לצרכן

מדד המשקף את השינויים החודשיים של יוקר המחייה ואת מחירי מצרכים ושירותים המהווים סל צריכה של משפחה ממוצעת. מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב – 15 לחודש.

מדד הדיור

מדד המשקף את יוקר המחירים של המוצרים והשירותים בענף הדיור מידי חודש.

מודד מוסמך

בעל רישיון מוסמך מהמדינה לביצוע מדידות, גבולות השטח וכדומה עבור אישורים והיתרים לבניה.

מהנדס ביצוע

אחראי על ביצוע התכנון ובעל הבנה מוסמכת בשטח. מהנדס הביצוע אחראי על ביצוע הפרויקט בשטח.

מימוש נכס

מכירת נכס המשועבד לטובת הבנק או מעקל לשם פירעון חובו של הלווה.

מלווה בניה מקצועי

מלווה את תהליך הבניה משלב התכנון ועד הגמר כולל אחריות.  משמש כתובת לכל בעיה שצצה בתהליך הבניה ויוצר סנכרון בין בעלי המקצוע בבנייה.

מס רכישה

מס המוטל על הרוכש זכות במקרקעין. שומת מס רכישה נקבעת בהתאם למחיר הנכס. נקבע על פי שומה אישית בדירת מגורים. עליו להיות משולם בתוך 30 יום מתאריך הרכישה.

מנהל מקרקעי ישראל (ממ”י)

גוף מטעם המדינה האחראי על קרקעות המדינה הנמצאות בבעלות שלושה גופים – מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל (קק”ל). כיום לאחר רפורמה שעבר גוף זה הן בסמכויותיו והן במבנהו נקרא רשות מקרקעי ישראל (רמ”י).

מס מכירה

מס המוטל על מכירת זכות במקרקעין ומחושב כאחוז מסוים ממחיר העסקה. דירת מגורים הפטורה מתשלום מס שבח פטורה גם מתשלום מס זה. כיום מס המכירה עומד על 0.

מס שבח

מס המוטל על רווח הוני שנוצר מעליית ערך הנכס בין מועד הרכישה לבין מועד המכירה, ומשולם בעת המכירה.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: המס נקבע בשומה אישית לכל אדם.

מערכת סולרית

מערכת לחימום או ליצירת חשמל מים באמצעות קולטים ודוד שמש.

מפרט טכני

פירוט בכתב של עבודות הבנייה, הכמויות, חומרים, טיבם וכו’. כל הרשום בפרט הטכני מחייב ביצוע.

מקרקעי יעוד

מקרקעי ציבור שמיועדים לתועלת הציבור, כגון שפת הים, נהרות, דרכים ומסילות ברזל, נמלי תעופה וכד’.

מרחב מוגן

על פי תקנות הג”א, יש לבצע חדר במבנה לצורך הגנת משתמשי המבנה בפני איומים מבחוץ.

משכון

הוא שיעבוד של נכס כערובה להלוואה, שיעבוד מסוג משכון נרשם אצל רשם המשכונות.

משכנתא

הלוואה ארוכת טווח אותה נותן גורם פיננסי מממן – לרוכש הנכס לצורך מימוש הרכישה ומשעבד את הנכס לטובת הגורם המממן כבטוחה להלוואה, תוך רישום הערת אזהרה בטאבו.

משק עזר

שטח שאינו נחלה ומיועד ליחידת מגורים אחת ולעיבוד חקלאי. אין הכרח ששטח העיבוד ושטח המגורים יהיו רציפים.

מתווך

איש ביניים המקשר בין מוכר נכס מקרקעין לבין קונה פוטנציאלי. תמורת עבודתו גובה המתווך עמלה שעומדת ברוב המקרים על 2% משווי העסקה שנחתמה.

מתקני דרך

כל אחד ממתקנים אלה שבתוואי הדרך:אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה, עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, תחנת המתנה לרכב, ספסל רחוב, מיתקן איסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה ותמרור (חוק התכנון והבניה 1965.)

מתקני תשתית

קווי תשתית ומתקני חיבור כהגדרתם בפקודת העיריות, וכן כבלי תקשורת, מתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומרים מסוכנים כמשמעותם בחוק החומרים המסוכנים 1993 (חוק התכנון והבניה 1965).

 נ’

נחלה

קרקע חקלאית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן באגודה חקלאית שיתופית או מחוצה לו. נמסרה לצורך פרנסת ומגורי מתיישב ומהווה יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גודלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון שליד משרד החקלאות, ואשר הוחכרה לו בתנאים הנהוגים במינהל לגבי נחלות.

ניקוד

אחוז הזכאות שמעניק משרד השיכון לזכאים חסרי דירה. נקבע על-פי מספר אחים ואחיות, מקום יישוב, מספר שנות נישואים וילדים, וותק בארץ.

נכס מניב

נכס מקרקעין כגון מגרש, משרד, אולם תעשייה, אולם מסחר או דירת מגורים, המושכר בחוזה לתקופה ארוכה ומייצר הכנסה קבועה לבעליו, צמוד למדד המחירים לצרכן או לדולר.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: טיפ למשקיעים ובעלי נכסים, בדקו את התשואה ואל תסתפקו בתשואה הפחותה מ- 5%.

נסח טאבו

מסמך רשמי של משרד המשפטים, שבו מופיעים כל נתוני הנכס הקיימים ברשם המקרקעין. בנסח יהיה אפשר למצוא רישום בעלי זכויות ושעבודים על הנכס, עיקולים, צווי בית משפט, חוזי חכירה והערות אזהרה, אם קיימות.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: טיפ למשקיעים, חתמו חוזה עם נוסח מעודכן לשעת החתימה.

 

 ס’

סילוק משכנתא

פירעון מלא של הלוואת המשכנתא לפני מועד הקבוע  בחוזה.

 ע’

ערך (של נכס מקרקעין)

ערכו של נכס מקרקעין נקבע לפי נתונים כלל-ארציים ולאומיים, כגון מצב כלכלי במשק, כוח הקנייה של המטבע המקומי, עתודות קרקע לבנייה, גידול באוכלוסיה, נתונים דמוגרפיים שונים וכמה לדעת קובע הערך, של הנכס, יוכל הבעלים או המממש לקבל עבור הנכס.

 פ’

פאטיו

חצר פנימית מרוצפת או לאו, בתוך המבנה.

פודסט

בחדר המדרגות זהו המשטח אופקי, בד”כ לחלק גרם מדרגות לעליה יותר נוחה.

פילר

גומחת בטון בצורת האות ח’ הממוקמת בגבול המגרש ובחזית הרחוב המשמשת לארונות חשמל, מים, טלפון, גז וכו’

פיצול מגרש

הינו חלוקה של שטח המגרש לשני מגרשים או יותר לפי תב”ע, כאשר לפחות אחד המגרשים שנוצרו מהפיצול מבונה וממשיך לשמש למטרה המקורית.

פיתוח שטח

פיתוח הקרקע הכולל ביצוע תשתיות דרכים, חשמל, מים וכו’.

פלטה

תחתית היסוד יציקת בטון לפחות 20 ס”מ עם זיון ברזל לבנין.

פרגולה

“מצללה” – מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו. מי שעומד בתנאי תקנות התכנון והבניה יוכל לבנות את המצללה ללא היתר בניה אך יהיה עליו לדווח לרשויות..

פרוגראמה

תיאור דרישות המזמין-יוזם, המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין.

פרומיל

אחד לאלף, אלפית האחוז. הפרומיל משמש עזר לחישוב התשלום הביטוחי (פרמיה). לדוגמא – כיום מחושב התשלום השנתי של ביטוח הנכס לפי 2.1 פרומיל מסכום הביטוח (פחות או יותר), כלומר, אם ניקח את סכום הביטוח ונכפיל אותו ב- 0.0021 נקבל את התשלום השנתי.

 

פרי פאסו

שעבוד נכס מקרקעין אחד למספר נושים ברמת קדימות מימוש שווה.

פרמיה

תשלום חודשי/שנתי המשולם בתמורה לקבלת כיסוי ביטוחי המעוגן בפוליסה. פירוש נוסף – סכום כסף או שווה כסף הניתן כתוספת על הערך הנקוב של מניה. פירוש נוסף – סכום כסף או שווה כסף הניתן כתוספת על הערך הנקוב של מניה לדוגמא אם יש לנו מניה המניבה תשואה של 2% מהערך הנקוב שלה, הפרמיה תהיה הערך הכספי של שני האחוזים

פרצלציה

חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו).

 צ’

צמנט פורטלנד

הצמנט השכיח ביותר והוא משמש כחומר המליטה העיקרי בבנייה המודרנית והמרכיב המקשר בייצור בטון ומלט.

צפיפות בנייה

מספר הבתים בשטח מסוים, כמצוין בתוכנית המתאר לאזור מסוים. צפיפות בנייה למגורים – הוועדה המקומית מכתיבה, בהיתר הבנייה, את השטח הכולל של יחידות הדיור המותרות לבנייה, ומכאן – את מספר יחידות הדיור המותרות לבנייה בשטח נתון.

 ק’

קבוצת רכישה

קבוצת רכישה הינה איגוד של מספר אנשים פרטיים לבניית מבנה מגורים פרטי או מסחרי ומטרתה העיקרית הינה הוזלת עלויות, בנוסף דרך קבוצת הרכישה ניתן לקבוע את אופי השכנים ולאפשר בניה עם התאמה טובה יותר לדרישות הקבוצה. המחיר בהשוואה לקניה ישירות מקבלן בצורה המסורתית מיועד להיות זול יותר הודות לחסכון ברווחי הקבלן המבצע, החיסכון בהוצאות שיווק ופרסום של הפרויקט, והחיסכון בתשלומי המס כאשר ההבדל העיקרי בין רכישה ישירות מקבלן לעומת רכישה דרך קבוצת הרכישה נובע בעיקר בוודאות הגבוהה יותר לגבי מועד סיום הפרויקט והמחיר הסופי של הנכס לרוכש עם השלמת הבניה. בסופו של תהליך הקבוצה רוכשת את המגרש במזומן כאשר כל חבר מקצה סכום כסף בהתאם לחלקו בזכויות. הקבוצה ממנה גוף מנהל אשר מאתר את הקבלן המבצע ובעלי מקצוע נוספים הנבחרים עפ”י מכרז.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: טיפ למשקיעים, שימו לב לשלב הגשת התוכניות והיתכנות ההיתר ביחס לזמן המובטח. מומלץ לעבור את שלב ההתנגדויות ולהיות בשלב התוכניות המפורטות.

קבלן מפתח

קבלן ראשי שבאחריתו לדאוג לכלל הביצוע בתהליך הבניה כולל אחריות על קבלני משנה. עד לקבלת המפתח.

קבלן משנה

מבצע רק חלק מהעבודות הבנייה, כפוף לקבלן ראשי או למזמין.

קבלן רשום

קבלן הרשום בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים, בהתאם לסיווג שהוא נכלל בו, לפי יכולתו המקצועית והכספית.

קומבינציה

דרך מימון להקמת בניין ובעיקרה הסכם בין קבלן לבעל קרקע על בניית בנין חדש על הקרקע, בתמורה לזכויות בבנין שיבנה או שווי ערך אחר.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: המלצה לבעלי נכס, תשאירו את הבעלות הראשית על המגרש בידכם עד קבלת המפתח.

קומה מפולשת

קומת עמודים מקורה, אך פתוחה בצדדים.בניינים כאלה מסוכנים במיוחד בעת רעידות אדמה.

קונסטרוקציה

תכנון שלד מבנה כל שהוא והיציבות שלו.

קרקע מנהל

אדמה בבעלות המדינה הינה לחכירה למשך 99 שנים.

קרקע פרטית

קרקע בבעלות פרטית הרשומה ככזו בטאבו בניגוד לקרקע מינהל

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: המלצה למשקיעים בקרקעות חקלאיות – יש עדיפות לקרקעות פרטיות מפני שכל שינוי יעוד משאיר בידכם כוח להתנגדויות ופיצוי.

 ר’

רביץ (אקספנדית)

הטיח שמניחים על רשת מתכת לגגות רעפים. (היום כמעט לא בשימוש).

רובה (רובע)

חומר מילוי בן אריחים. לאחר יבוש – החומר חזק ודוחה מים.

רולקה

נקודות החיבור שולי הגג לקיר.

רום

גובה מדרגה.

ריבית

התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.

ריבית אפקטיבית

שיעור הריבית השנתי, המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה.

ריבית דריבית

ריבית מצטברת, ריבית נדחית על פני זמן ואינה משולמת באופן שוטף, אלא מצורפת להלוואה המקורית לצורך חישוב יתרת ההלוואה לאותה נקודת זמן.

ריבית משתנה

הריבית שלוקחים בתחילת ההלוואה תקפה עד לנקודת היציאה הבאה (מועד שבו אפשר להחזיר את ההלוואה). בנקודת היציאה, הריבית תשתנה על-פי הריבית שאת אופן חישובה מקבלים בבנק כבר טרם ביצוע ההלוואה. נקודות יציאה בהלוואת המשכנתא יכולות להיות פעם בשנה, כל שנתיים, כל שנתיים וחצי או כל חמש שנים.

ריבית פריים

הריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.נגיד בנק ישראל מודיע על שיעור הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש, ורק ביום חמישי נכנס השינוי לתוקף.

ריבית קבועה

הריבית במשכנתא נשארת קבועה למשך כל תקופת ההלוואה, ההחזר החודשי קבוע וצמוד למדד.

רכוש משותף

כל השטחים במבנה המוגדרים לפי תקנות הבית המשותף, כחלק מהרכוש המשותף, לדוגמא חדר מדרגות או הגינה של הבניין.

רשם מקרקעין

המופקד על לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים.

רצפה תלויה

רצפה המנותקת מאדמת המילוי, אינה מעבירה עומסים ישרות לקרקע, נחשבת כתקרה לכל דבר.

 ש’

שאילה

זכות להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות, שהוקנתה שלא בתמורה.

שטח חום בתוכנית

שטח המוקצה לבניה ציבורית.

שטח ירוק בתוכנית

שטח ציבורי לגנים ופארקים ובשום מקרה לא לבניה.

שטחי עיבוד

שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי או לנטיעות לתקופה העולה על חמש שנים.

שטר מכר

מסמך המעיד על ביצוע העברת זכויות בנכס מקרקעין . על מסמך זה חותמים שני הצדדים בפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך דין. בשטר המכר מצוינים פרטי זיהוי הנכס המועבר, ופרטי הזיהוי של שני הצדדים לעסקה, והוא משמש לרישום הזכויות הבעלים החדש בלשרת הרשום.

שיחלוף

עסקת חליפין במקרקעין. עסקה שלפי תנאיה נמכרת דירה במטרה לרכוש דירה טובה יותר, וכך ניתן פטור ממס שבח,לפי ועדת רבינוביץ’.

 

שינוי בניצול אחוזי הבנייה במגרש

שינוי באחוזי הניצול פירושו תוספת אחוזי ניצול על אלו המאושרים על פי תכנית בנין העיר במסגרת היעוד הקיים.

שינוי ייעוד המגרש

שינוי ייעוד משמעותו, שינוי מטרת החכירה המקורית, למשל: הקמת מבנה תעשייה או בית מלון במקום בית מגורים.

שיפוי

השבת המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה ביטוח, בד”כ מדובר במצב של פיצוי כספי.

שכירות

שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות.

שכירות משנה

שכירות שהשוכר בה הינו משכיר לשוכר אחר בעצמו ולא בעלי הנכס.

שלד הבניין

היסודות, העמודים, הקורות והתקרות של המבנה בלבד.

שלח המדרגה

רוחב המדרגה

שליכטה

השכבה העליונה ששמים לאחר הטיח ולפני הצבע.

שמאי מקרקעין

איש המקצוע היחיד  שיכול לתת הערכת שווי לנכס. בעל ידע בכללים אוניברסאליים להערכת שווי מקרקעין ודמי שימוש ראויים למקרקעין, ידע משפטי לגבי טיב הזכויות של פלוני במקרקעין מסוימים, וידע במיסוי המהווה מרכיב מאד דומיננטי בחישוב התועלת הכלכלית לבעליי הזכויות.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: בכל רכישת נדל”ן מומלץ להזמין שמאי מטעמכם על מנת לקבל הערכה אמיתית למימון וכדאיות העסקה וכעמדה מקצועית מול השמאי של הבנק.

שנת בדק

לאחר מסירת מפתח דירה חדשה לדייר בזמן זה חלה אחריות הקבלן לבצע תיקונים לליקויים שנתגלו בדירה או במבנה, עד 12 חודשים.

פרשנות שי ניסים, יזם נדל”ן: ישנם ליקויים המתגלים לאחר תקופה זאת והם עדיין בתקופת אחריות הקבלן לדוגמא, בעיות רטיבות האחריות היא ל-7 שנים.

 ת’

תב”ע

תוכנית בניין עיר, שאליה כפופות כל תוכניות הבנייה המאושרות. המפרט הקובע לכל בניה אזורית ת.ב.ע  הוא בסיס לכל תוכנית.

תוספת בנייה

תוספת שטח בנייה מקורה למבנה קיים. תיווך מקרקעין

תיווך במקרקעין הנו הפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקה בזכות במקרקעין.

תכנית

לפי משמעותה בחוק התכנון והבניה תשכ”ח ‎1965. תכנית המגדירה את יעוד הקרקע, חלוקת הקרקע למגרשים ואופן השימוש בהם.

תכנית בינוי

מתארת את המגרש והבנייה כולל תשתית פיתוח.

תכניות בניה

תכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50 בתוכנית זו מופעים המידות של כל קיר, מדרגות, חלון, דלת וכל אלמנט אחר כולל פרטים שונים.

תכנית בנין ערים

המפרט הקובע לכל בניה אזורית ת.ב.ע  הוא בסיס לכל תוכנית.

תכנית דירה

תוכנית אדריכלות המציגה את הרצפה עם מידות.

תכנית הגשה

אותה מגיש אדריכל לועדת בנין ערים בכדי לקבל היתר בניה.

תכנית הנדסית

תכנית בקנה מידה של 1:50 שלד המבנה כולל מידות של כל אלמנט בבנין, חתכים ופרטים לביצוע.

תכנית טופוגרפית

תכנית שמציג מודד מוסמך המראה את תוואי השטח/המגרש הקיים ומשמשת כבסיס לתכנון אדריכלי.

תכנית מתאר

תוכנית השטח המייעדת לבניה כולל כל הגושים והחלקות המיודעות לבניה.

תכנית מתאר ארצית (תמ”א)

תוכנית החלה על כל ארץ  ישראל והיא משפיעה גם על התכנון המחוזי והמקומי, ועל נושאים בעלי חשיבות ציבורית כמו עקרונות בינוי ושימוש בחופים, דרכי תחבורה ועוד נושאים שיש להם חשיבות כלל ארצית. תוכנית המתאר הארצית משמשת גם את הוועדות המחוזיות והמקומיות ומנחה אותן בעבודתן.

תכנית עבודה

התוכנית היחידה שעל פיה מבצעים את עבודות הבניה, התוכנית מאושרת ובעלת תאריך עדכני.

תכנית היתר בניה – (גרמושקה)

מכלול של תוכניות וטפסים המוגשים עבור קבלת היתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תכנית מדידה

הערוכה ע”י מודד מוסמך ומתארת את נתוני ופריטי המגרש.

 

תכסית

שטח הקומה הראשונה של המבנה על המגרש הנתון.

תמ”א

תוכנית מתאר ארצית

תמ”א 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ”א 38) נועדה לאפשר חיזוק מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה.התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים וגם לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, כדי ליצור תמריץ לחיזוק. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, על ידי צוות גדול של מתכננים ויועצים.התוכנית אושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.

תמחיר

מסמך הכולל את כל הכימיות והעבודות של חלקי המבנה כולל מחירים לכל  פריט וחתכים של הקירות והעמודים.

תסקיר השפעה על הסביבה

מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה סביבה ופרוט האמצעים הדרושים למניעה או צמצום השפעות שליליות, כפי שייקבע בתקנות.

תקנון הבניה

רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה רשימת התקנות היא בסיס החוקי לתקנון ובו קביעות כמו אחוזי בניה מותרים צורת חניה גובה גג וכדו’

תשתית

כלל המערכות הציבוריות שמניחה רשות לקראת בנייה, כגון ביוב, חשמל ומים, כבישי גישה לאזור ולמגרש.